Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, potpisivanjem forme upisa " usluge" i pridržavanje ovih " Uslovi korišćenja", kao profesionalni trgovac koji posluje u oblasti nekretnina, pristajete na besplatno pružanje usluga koje nudi portal za Nekretnine Balkan za 365 dana prema sledećim uslovima sa kojima ste u potpunosti saglasni.

 

 1. Naslov: Portal omogućava korisniku za 365 dana i besplatno, sledeće usluge:
  a) kreiranja oglasa za promociju nekretnina za prodaju i / ili zakup mrežnog portala koji podrazumeva pomenuto u uvodu, portal na engleskom jeziku (u engleskom obezbeđuje od strane korisnika) 
  b)korišćenje Internet softvera za upravljanje, prelazi između ponude i zahteve, zakazane obaveze u kalendaru i upravljanje oglašavanja 
  c) Korišćenje platforme MLS (Višestruki Oglas služba) koji predviđa razmenu i komunikaciju spiskova nekretnina, kako bi se omogućila široka saradnja sa drugim korisnicima - pretplatnicima kako bi se olakšalo agencijama za nekretnine u ispunjavanju zahteva kupaca;
  d) primanje e-mailom ili telefonom pitanja vezana za oglase;
  e) mogućnost za izvoz pojedinačnih oglasa postavljenih na portal, kako bi se dozvolo objavljivanje na drugim portalima i / ili partnera.Korisnik je informisan i saglasan je da je broj partnerskih portala podleže stalnim promenama i revizije, pored toga, jedinstvene karakteristike svake pojedinačne lokacije mogu da zahtevaju da se pretplatite na dodatne pretplate, novčane nadoknade, vi ste slobodni da se prijavite ili manje direktno sa njima, u sopstvenoj brizi (vezano za partnerske portale koji se naplaćuju).
 2. Zaključak i trajanje: korisnik će dobiti besplatne usluge za 365 dana od dana saopštenja kompetence, ova poruka se može poslati od strane portala na e-mail adresu i sadržaće akreditive korisnika pristup (korisničko ime i lozinka) koji će im omogućiti da koriste usluge portala.Korisnik je takođe obavešten da ovaj sajt nema pravne karakteristike javne ponude i zbog toga je portal na svom nahođenju, zadržava pravo da odbije, suspenduje ili otkaže članstvo, bez potrebe za bilo kakvu komunikaciju.Na kraju 90 dana imaćete mogućnost potpisivanja ugovora o daljem korišćenju pod uslovima koji će biti prikazana u posebnom ugovoru.
 3. Korišćenje usluge: korisnik je upoznat i prihvata da će usluge koje nudi portal koristi, za trajanje gore navedeno, isključivo putem interneta i zato on mora da ima, o svom trošku, odgovarajuću hardversku opremu i softver koji mora da održava efikasano i ažurira . Da bi se iskoristile usluge neophodne su kompjuterske veštine, iako nije naročito složen, uključujući kao primer, a ne ograničavajući se na: korišćenje računara za Internet pretraživanje, upravljanje fajlovima / folderima, ubacite (upload) fotografija, korišćenje e-mail itd. Ni u kom slučaju portal neće biti odgovoran za loše funkcionisanje usluga i / ili bilo koje povrede koje se pripisuju neefikasnosti opreme ili usluga povezivanja na Internet, i uopšte uzev, i na sve druge elementa koje korisnik mora da ima da bi pravilno koristio portal. Prihvatate da svi troškovi povezivanje i korišćenje usluga povezivanja sa Internetom, kao i troškovi opreme neophodne za korišćenje usluge, snosite potpuno sami.
   
 4. Promene i usluge: portal zadržava pravo da u bilo koje vreme, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave,promeni doslednost, uslovei plaćanja usluga i / ili njihove specifikacije, pretplate.
   
 5. Kontinuitet usluga:portal ne garantuje kontinuirani pristup ili gledanje, skidanje i korišćenje elemenata i informacija sadržanih na stranicama portala, koje se može sprečiti ili biti prekinut od faktora ili okolnosti izvan njegove kontrole ili iz razloga ne mogu pripisati njemu ili se pripisuju službi "hosting provajdera " koji ugošćava portal. Portal ,međutim, zadržava pravo da suspenduje ili ukine usluge, bez odgovornosti, u slučaju više sile ili dela trećih lica i, uopšte, jednog smetnje ili prepreke koje se ne mogu prevazići sa običnim pažnjom. Portal je ili će biti na bilo koji način odgovoran za sadržaj informacija ili drugih oblasti ili integrisan u veb sajtove trećih strana dostupni preko portala i ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu informacija, sadržaja, proizvoda i usluga ili pružaju trećim stranama preko portala. Portal ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve štete, gubitke, potraživanja ili troškova koji su korisniku, kao što su, na primer, ali ne ograničavajući se na: smetnji, prekida, grešake, propusti, telefonskih kvarova, kašnjenja, blokadama ili isključenja u rad elektronskog sistema izazvana nedostaci, greške i preopterećenja na linijama i telekomunikacionih mreža, ili iz bilo kog drugog razloga van njegove kontrole,upotreba nelegalnog softvera i / ili maligni iz svih vrsta medija , kao što su virusi , ili bilo koje druge upotrebe nepravilnog ili pogrešnog korišćenja portala, bezbednosti ili navigacija grešaka izazvanih kvara na pretraživača ili ne koristi ažurirane verzije.
 6. Obaveze korisnika: Korisnik se obavezuje da nadoknadi štetu portala materijalno od bilo kakve odgovornosti, šteta, gubitaka ili troškova, uključujući i pravne prirode, kao primer od:
  a) nepreciznosti i / ili nepotpunost podataka koje u vreme upisa i / ili nedostatak kvaliteta i / ili tehničkog znanja za punopravno članstvo usluga;
  b) korišćenje usluga u svrhe koje krše direktno ili indirektno;
  c) korišćenje usluga u svrhe koje krše direktno ili indirektno, sigurnost ili pravilno funkcionisanje opreme koji omogućavaju i dostupnih usluga ili koja prouzrokuju preopterećenje usluga koje može ugroziti nesmetano funkcionisanje
  d) korišćenje usluga u svrhe koje krše neposredan ili posredan zakon, propise, direktive, sporazume ili druge odredbe zakona ili antimonopolske svrhe, zloupotrebe i / ili koncentracije zabranjene zakonom;
  e)prenos / objavljivanje / korišćenje materijala pokrivene autorskim pravima i / ili komercijalne i industrijske tajne, ličnih podataka trećih lica, u odsustvu dozvole pravog vlasnika;
  f) izlaganje, reklamiranje ili ponuda proizvoda ili usluga trećih lica u odsustvu pristanka tog lica.Korisnik se obavezuje da obavesti portal u bilo kakvoj akciji tužbe ili spora od strane bilo koje stranke od kojih je svestan i koji mogu uticati direktno ili indirektno u odnosu na portalu
 7. Ograničenje odgovornosti:Korisnik je svestan da se portal ne odnosi na bilo koji način komunikacije počinjenae između svojih korisnika i korisnik je isključivo odgovorn za sadržaj postavljenih oglasa.Portal ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije objavljene od strane korisnika, a samim tim nije ni na koji način nije odgovoran za:  a) kvalitet, kvantitet, zakonitost, red, sigurnost, usklađenost sa tržišnim standardima, uslova i zahteva za proizvode i / ili usluge koje se razmenjuju između korisnika;b) stinitost i tačnost opisa, oglasa, zaloga i priložiti od korisnika da sopraesposti proizvoda i / ili usluga. Korisnik je stoga u obavezi da održi portal potpuno od bilo kakvih potraživanja ili zahteva za naknadu štete. Portal, kako bi se osigurala poverljivost informacija sadržanih u elektronskim tokovima poslate i primljene od strane korisnika, kao i svoj integritet, aktivirala mehanizme i sigurnosnih uređaja u cilju zaštite podataka i programa, koji čine razumnu odbranu protiv uljeza svetlu trenutnog tehničkog znanja, a da time ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak, izmena i nenamerno otkrivanje podataka koji se prenose preko usluga koje se nude, izazvao događajima izvan njenom direktnom kontrolom portal ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji gubitak i / ili oštećenja, direktno ili indirektno, uključujući, bez ograničenja, izgubljeni profit ili bilo kakav gubitak mogućnosti od strane korisnika, određuje korišćenje usluga od strane korisnika u suprotnosti sa ovim odredbama i uslovima. Portal, kroz ovaj ugovor podrazumeva puku obavezu sredstava i ne preuzima nikakvu odgovornost ili izda bilo kakvu garanciju u pogledu podobnosti usluga koje nudi da se postigne ishod korisne za bilo aktivnosti korisnika, u smislu zarade i / ili slika u svakom slučaju korisnik je obavešten i prihvata da ni sajt ni predlagač će se smatrati odgovornima za bilo kog korisnika, osim u slučaju namerne greške ili nemara, u izvesnoj meri veći ukupni 'iznos naknada plaća korisnik za usluge. Korisnik je takođe svestan da cene usluga je napravljen na osnovu ograničenja odgovornosti navedenih u ovom članu, a samim tim odriče prava na prigovor i na kvantifikaciju naknade plaća do njega . Portal će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi se osiguralo da su informacije na svom sajtu je tačna aktuelna i potrebi, ne preuzme odgovornost za netačne informacije, obmanjujuće, zastarela ili izostavljanje informacija. Sve informacije sadržane na portalu znači dati "kao što jeste", a portal ne daje nikakvu garanciju u pogledu ažurnosti, kvaliteta, pogodnosti za određenu svrhu, tačnosti i sadržaju tih informacija, o dokumenti sadržani u okviru portala i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa spoljnim stranicama koje se pominju u dokumentima na portalu.
   
 8. Osobine i upotreba podataka: tražeći usluge korisnik ne stiče nikakvu dodatnu odmah izvan onoga što je eksplicitno priznat u skladu sa ovim uslovima. Konkretno, sa pristupanjem usluga korisnik ne stiče prava intelektualne svojine i / ili industriju, a eksploatacione prava sve to doprinosi funkcionisanju službi, uključujući, ali bez ograničenja, baze podataka, informacije, patenti, žigovi, oznake ili bilo koji drugi grafički i / ili strukturalne vam dostupni putem usluge, kao ekskluzivno vlasništvo takve imovine portalu koje ima, između ostalog, sva prava iskorišćavanjaKorisnik može da koristi ekonomski i / ili reprodukciju navedene informacije isključivo radi korišćenja usluga, na način i u meri dozvoljenoj ugovorom. Osim kako je navedeno gore, u kom slučaju svaki korisnik da kopira, reprodukuje, modifikuje, objedinjavanje, objavljivanje, objavljivati i / ili reklamiraju na bilo koji način i na bilo fizičke medije, baze podataka i informacije koje portalu ili predlagač pruža korisnicima u obavljanju ovog ugovora. Takođe "zabranjeno korisnicima korišćenje usluga nije standartite portal koji obezbeđuje normalan konsultacije i preuzimanje dokumenata kroz vezu u e-mail slati i na osnovu rezultata na mreži pretraživača. Konkretno, zabranjeno je koristiti poseban softver (nije specifičan samo za portalu) za pretragu, kopiranje, preuzimanje sadržaja portalu i svoju bazu podataka.
   
 9. Rezolucija: Portal će imati pravo da raskine ovaj ugovor u skladu sa svim slučajevima kršenja dela i zakona. 5 (korišćenje usluga), 8. (zahtevi korisnika), 9 (Ograničenje odgovornosti), 10 (posedovanje i upotrebu podataka), 16 (dodela ugovora). U svakom slučaju, uz raskid ovog ugovora, portal će imati pravo da zadrži već iznose plaćene od strane korisnika, bez prejudiciranja prava na naknadu za dalje štete.
   
 10. Komunikacije - adresa za uslugu: sve komunikacije upućene portalu korisniku mora poslati isključivo: preporučenom pošiljkom na: Carrara (MS), 54033 - Via XXSettembre, 11 / B, ili preporučena pošta PEC amministrazione@pec.immobiliare-italia.it.Komunikacija namenjena za korisnika, kao što je predviđeno u Opštim uslovima će biti poslate na adrese navedene u uvodu, ukoliko korisnik izabere prebivalište.
   
 11. Lične informacije: Osim kao što je navedeno ispod odgovarajuće informacije za obradu ličnih podataka, vi prihvatate i slažete se da ni podnosilac predstavke portal čuva ili da sprovede bilo kakav oblik kontrole nad korišćenjem usluga od strane korisnika, a naročito o trećih podataka prikupljenih i obrađenih od strane korisnika u toku ovih transakcija portala.I u skladu sa odredbama Zakona, gde je neophodni pristajete na obradu ličnih podataka o trećim licima samo da bi se omogućilo pružanje usluge.
   
 12. Bezbednost na Internetu: Korisnik je u potpunosti upoznat sa osobinama digitalnih mreža prenosa interneta, njihovim karakteristikama i krajnjih granica. Posebno potvrđujete da: a) prenos podataka preko interneta je predmet objektivnih tehničkih granica pouzdanosti i perioda zasićenja u određenim trenucima tokom dana, b) pristup / od određenih privatnih mreža za povezivanje može da zavisi od pojedinih sporazuma i predmet bilo ograničenja pristupa, c) kao bezbednosne mere preduzete od strane portala su takva da obezbedi razuman stepen pouzdanosti za korisnika, podaci kruži Internetom ne može apsolutno smatrati imun od upada i zbog toga je prenos lozinki, kodeksa, i uopšte bilo koje druge informacije poverljive prirode je saopšteno od strane korisnika na portal i / ili treće strane na sopstveni rizik.
   
 13. Cookies-neke stranama portala imaju "kolačiće", male datoteke podataka koji se generišu u računaru, korisnik ili posetilac dozvoljava portalu da zapamti izabrani jezik i sajt, kao i druge karakteristike ili pregledanja. Ovi "kolačići" nisu invazivni ili štetni, niti sadrže lične podatke, jedina svrha jeste da oni imaju vašu itoriju. U svakom slučaju, korisnik može podesiti svoj softver ili Internet brovser "pregledač" da odbaci generaciju takozvanih "kolačića".
   
 14. Podela ugovora: korisnik ne može prenositi na treća lica, bilo besplatno ili uz naknadu, privremeno ili trajno, ovaj ugovor bez prethodne saglasnosti portala. Slažete se da od sada da portal može da dodeli ovaj ugovor, u celini ili delimično trećim licima, bez obzira na mogućnost korisnika da se slobodno povuče iz ugovora od strane prethodnog obaveštenja portalu.
   
 15. Zakon i nadležnost: Ovaj ugovor je regulisan italijanskim zakonom i, u meri u kojoj nije izričito navedeno, stranke će se odnositi na odredbe Građanskog zakonika. Bilo koji spor u vezi sa ili koje proističu iz izvršenja i / ili tumačenja ovog ugovora je u isključivoj nadležnosti Suda Masa Karara.